KTU paraiška aukštojo mokslo chartijai gauti įvertinta aukščiausiu balu

Svarbiausios | 2021-04-07

Kauno technologijos universitetas (KTU) gavo „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE) – dokumentą, suteikiantį teisę Universitetui dalyvauti didžiausioje pasaulyje akademinių mainų programos „Erasmus+“ naujajame etape 2021 – 2027 metais.

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartijoje (ECHE) nustatyta bendroji europinio ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklos, kurią pagal programą „Erasmus+“ gali vykdyti aukštojo mokslo įstaigos, kokybės sistema. ECHE yra privaloma visoms programos „Erasmus+“ šalių aukštojo mokslo įstaigoms, norinčioms dalyvauti veikloje, kuri pagal šią programą vykdoma, siekiant plėtoti pavienių asmenų judumą mokymosi tikslais ir (arba) bendradarbiavimą inovacijų bei gerosios patirties sklaidos tikslais.

Tam, kad Universitetas galėtų dalyvauti visose „Erasmus“ programos veiklose: organizuoti studentų ir darbuotojų mainus bei vykdyti strateginių partnerysčių ir kitus „Erasmus+“ tarptautinius projektus, Tarptautinių ryšių departamentas teikė parašką „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijai gauti. Paraiška buvo įvertinta aukščiausiu balu (100) ir KTU suteikta „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija 2021 – 2027 metams.

Naujojoje KTU strategijoje iki 2025 m. Universiteto vizija yra tapti konkurencingu tarptautinėje erdvėje, tarpdisciplininiu, naujas žinias ir inovacijas kuriančiu bei perduodančiu technologijų Universitetu. Tarptautiškumas tampa strateginiu tikslu ir prioritetine veikla, apimančia visas universiteto veiklos sritis.

Aktyvus dalyvavimas „Erasmus+“ programoje yra vienas iš kertinių instrumentų, įgalinančių pasiekti prioritetinių tikslų vystant tarptautiškumo dedamąją KTU: vystyti tarptautinius studentų ir personalo mainus, plėsti tarptautinių partnerių tinklą, didinti Universiteto matomumą tarptautinėje erdvėje.

Naujoji „Erasmus+“ programa atliepia laikmečio aktualijas – iki programos pabaigos numatyta skaitmenizuoti akademinio mobilumo procesus, sukurti vieningą Europos šalių aukštųjų mokyklų skaitmeninį tinklą, keistis tarpinstitucinėmis sutartimis ir studentų elektroniniais dokumentais. Visa tai pasiekti įgalina „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartija, kurioje nustatyti ir išvardyti esminiai programos veiklos principai. Šių principų laikytis privalo visos Chartijos dokumentą pasirašiusios institucijos.

KTU „Erasmus“ programoje dalyvauja nuo 1999 metų.

Daugiau apie „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_lt .