guided_mentorystės_programa

Mentorystės programa

GUIDed mentorystės programa – ugdomoji partnerystė tarp mentoriaus, turinčio daugiau patirties ir kompetencijų, gebančio įkvėpti, padrąsinti bei suteikti motyvuotam asmeniui visapusišką reikiamą pagalbą ir studento, siekiančio perimti mentoriaus patirtį ir gautas žinias pritaikyti tolimesnėje ateityje. Siekiama platesniame kontekste ugdyti išmanumą, perduoti turimas žinias ar palengvinti integraciją naujoje akademinėje, socialinėje ir kultūrinėje aplinkose. Pati GUIDed mentorystės programa Kauno technologijos universitete veikia jau nuo 2014 metų. Programa norima motyvuoti jauną žmogų siekti savo tikslų, padėti jam suprasti ateities galimybes ir perspektyvas, kurios laukia baigus Universitetą, taip pat nurodyti, ką jis studijuodamas Universitete turėtų padaryti daugiau, kad pasiektų tiek, kiek pasiekė jo pasirinktas mentorius.

 

GUIDed mentorystės tipai

Pradžios mentorius

Pradžios mentorius įveda studentą į Universiteto gyvenimą.

Pradžios mentorius – vyresniųjų kursų studentas, kuris pirmakursiams:

 • padeda įsilieti į Universiteto gyvenimą;
 • prisideda prie sėkmingos studijų pradžios;
 • stengiasi, kad pirmakursių pirmieji žingsniai Universitete būtų drąsūs ir tvirti.

Mentoriaus pasirinkimas

Šio mentoriaus rinktis studentui nereikia, jis yra priskiriamas automatiškai visai akademinei grupei Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS). Informaciją apie savo pradžios mentorių rugpjūčio mėnesio pabaigoje galima rasti Mentorystės programos skiltyje.

Pagrindinė mentoriaus ir akademinės grupės veikla:

 • dalyvavimas pirmakursių įvadinės savaitės veiklose (įvadinės paskaitos, seminarai, organizacijų mugė, kino vakarai, sporto varžybos ir kitos aktyvios veiklos);
 • akademinės grupės seniūno rinkimai;
 • dalyvavimas aktyviausios pirmakursių akademinės grupės rinkimuose;
 • susitikimai, pokalbiai, diskusijos Universiteto struktūros, studijų, finansinės paramos galimybių klausimais;
 • dalyvavimas ekskursijose, kurių metu ne tik supažindinama su Universiteto erdvėmis, bet ir studentų organizacijomis, laisvalaikio praleidimo galimybėmis;
 • bendras iškilusių problemų sprendimas, atsakymų į rūpimus klausimus paieška.

Moksleivių mentorius

Pagalba pasirenkant studijų kelią.

Moksleivių mentoryste arba GUIDed Junior programa siekiama skatinti bendravimą tarp studentų ir moksleivių. Jei esate aktyvus, bendrauti mėgstantis studentas, kviečiame prisijungti prie GUIDed Junior mentorių komandos ir pasidalinti savo patirtimi už Universiteto ribų (kreipkis į Karjeros ir paslaugų centrą el. p. guided@ktu.lt )

Pagrindinė mentoriaus užduotis – bendraujant su moksleiviu suteikti atsakymus į jį dominančius klausimus apie studijas, veiklas Universitete bei supažindinti su studentiško gyvenimo ypatumais.

Daugiau informacijos apie Moksleivių mentorystę galite rasti čia

Tutorius

Tutorių konsultacijos studentui suteikia terpę akademiniam augimui.

Tutorius – tai savanoris studentas, kuris padės pagilinti žinias tam tikroje srityje (matematika, informatika, fizika, chemija ir t. t.). Tutoriai taip pat gali padėti pagerinti akademinius įgūdžius (atlikti rašto darbus, rengti ir pristatyti prezentacijas, analizuoti duomenis).

Tutorius teikia pasirinkto mokomojo dalyko konsultacijas individualiai arba mažose grupėse. Konsultacijų tvarkaraštis einamajam semestrui sudaromas rugsėjo ir vasario pabaigoje ir yra skelbiamas Akademinės informacinės sistemos (AIS) Mentorystės programos skiltyje. Studentai gali pasirinkti jiems tinkamą laiką ir lankyti konsultacijas pas bet kurį jas teikiantį tutorių.

Akademinis mentorius

Suteikia galimybę įsitraukti į mokslinę veiklą.

Akademinis mentorius padės Tau:

 • pradėti mokslinę tiriamąją veiklą;
 • dalyvauti konferencijose;
 • rašyti mokslines publikacijas;
 • susipažinti su Universiteto laboratorijomis, mokslininko karjeros galimybėmis ir perspektyvomis;
 • pasirinkti studijų modulius ir susidaryti individualųjį studijų planą;
 • išnaudoti tavo studijų potencialą;
 • atvers platesnes galimybes Universitete ir už jo ribų;
 • susirasti atsakymus į rūpimus klausimus.

Smalsumas ir noras kuo daugiau sužinoti, įrodyti, atrasti, mus lydi visą gyvenimą. Labiausiai tai paliečia mokslininko gyslelę turinčius asmenis. Tokiems studentams siūloma nedvejoti, studijuojant domėtis moksliniais tyrimais, prisidėti kuriant inovacijas ir išradimus.

Akademinis mentorius – mokslinėje srityje patyręs akademinio personalo narys (mokslininkas arba tyrėjas). Jis gali konsultuoti mokslinės veiklos klausimais ar padėti pradėti veiklą mokslinių tyrimų srityje.

Akademinis mentorius koncentruojasi į individualius studento poreikius ir tikslus, t. y. apskritai į studentą kaip asmenybę.  Matydamas visą paveikslą, gali patarti, kaip studentui pasiekti savo akademinius ar karjeros tikslus. Kai studentas aiškiai juos suvokia, jam daug lengviau ir geriau sekasi mokytis, jis sėkmingiau baigia studijas.

Karjeros mentorius

Bendradarbiavimas su aukščiausio lygio profesionalais mokslo ir verslo srityse.

Karjeros mentorius  – profesinėje srityje patyręs asmuo, kuris mentoriauja studentui karjeros planavimo ir asmeninio tobulėjimo klausimais.

Šis mentorius:

 • remdamasis savo patirtimi, stengiasi atkreipti studento dėmesį į tai, kas svarbu karjerai, studijoms bei tobulėjimui;
 • skatina karjeros asmeninių tikslų išsikėlimą ir jų įgyvendinimą;
 • moko ir pataria bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių klausimais;
 • pataria, į ką reikėtų atkreipti dėmesį mokantis, skatina siekti gerų rezultatų;
 • padeda susidaryti asmeninio tobulėjimo planą, pataria, kaip jį įgyvendinti;
 • ugdo studento lyderystės kompetencijas;
 • įkvepia ir padrąsina studentą.

Tai žmogus, kuris įgytomis žiniomis ir kompetencijomis pasiekė savo gyvenimo tikslus, o įgytą savo gerąją patirtį ir žinias perduoda mažiau patyrusiam asmeniui – studentui.

 

Kaip tapti mentoriumi?

Pradžios mentoriais gali tapti visų studijų pakopų, visų kursų studentai. Kiekvienais metais pradžios mentorių registracija vyksta gegužės 1–31 dienomis.

Ką turi daryti?

 • Būti pažangus studentas.
 • Apsispręsti, jog nori ir gali savo laisvą laiką skirti pirmakursiams.
 • Prasidėjus atrankai, užpildyti pradžios mentorių registracijos anketą, kurią galima rasti Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS).
 • Aktyviai dalyvauti pradžios mentorių mokymuose ir kituose mentorių susitikimuose.
 • Gerai atlikti pradžios mentoriaus funkcijas.

Tutoriais galite tapti, jei jaučiate, kad išklausytas modulis Jums nebuvo sunkus, galite ir norite padėti kitiems, kviečiame prisijungti prie tutorių komandos (kreiptis į Karjeros ir ugdymo centrą el. p. guided@ktu.lt).

GUIDed Junior programa siekiama skatinti bendravimą tarp studentų ir moksleivių. Jei esate aktyvus, bendrauti mėgstantis studentas, kviečiame prisijungti prie GUIDed Junior mentorių komandos ir pasidalinti savo patirtimi už universiteto ribų (kreipkis į Karjeros ir paslaugų centrą el. p. guided@ktu.lt).

Pagrindinė mentoriaus užduotis – bendraujant su moksleiviu suteikti atsakymus į jį dominančius klausimus apie studijas, veiklas universitete bei supažindinti su studentiško gyvenimo ypatumais.

Jei esate aktyvus, bendrauti mėgstantis studentas, kviečiame prisijungti prie GUIDed Junior mentorių komandos ir pasidalinti savo patirtimi už Universiteto ribų (kreipkis į Karjeros ir paslaugų centrą el. p. guided@ktu.lt )

Tutoriais galite tapti, jei jaučiate, kad išklausytas modulis Jums nebuvo sunkus, galite ir norite padėti kitiems, kviečiame prisijungti prie tutorių komandos (kreiptis į Karjeros ir paslaugų centrą el. p. guided@ktu.lt).

 

Kaip gauti mentorių?

Mentoriaus pasirinkimas

Studentai, norintys turėti karjeros mentorių, rudens arba pavasario semestro pradžioje (vykdomos dvi atrankos per mokslo metus) turi dalyvauti konkurse Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS), kurioje yra pateiktas karjeros mentorių sąrašas.

Ką turi daryti?

 • Pagalvoti, kodėl reikia karjeros mentoriaus, išsikelti tikslus ir prioritetus.
 • Pagal išsikeltus tikslus prasidėjus atrankai AIS pasirinkti mentorius prioriteto tvarka (iki 3 mentorių).
 • Neužmiršti anketoje parašyti motyvacinį laišką, kuriame būtų aiški motyvacija dalyvauti šioje programoje ir kodėl būtent vienas iš pasirinktų mentorių turi būti skirtas Tau.

Kaip viskas vyksta?

Pirmųjų atrankos etapų metu atsižvelgiama į studento anketos duomenis: motyvacinį laišką, studento siekius dalyvaujant šioje programoje.

Prieš pateikiant paraišką dalyvauti konkurse, skatiname susipažinti su karjeros mentorystės privatumo politika.

Antrųjų atrankos etapų metu vyksta pokalbiai su karjeros mentorių atrankos komisija ir pirmąjį atrankos etapą praėjusiais studentais. Pokalbių metu labiausiai atsižvelgiama į studento motyvaciją, karjeros mentoriaus poreikį ir mentoriaus išsakytus kriterijus.
Studentams, turintiems pasiūlymų dėl galimų karjeros mentorių, rekomenduojame kreiptis į Universiteto Mentorystės programos koordinatorę.

karjeros_mentorystės_kalendorius

Mentoriaus pasirinkimas

Akademinių mentorių sąrašą su detalesne informacija apie juos ir jų siūlas tyrimų bei konsultavimo sritimis galima rasti Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS).

Ką turi daryti jei nori įsitraukti į mokslinę veiklą?

 • Apgalvoti, kokioje srityje norėtum vykdyti tyrimus.
 • AIS iš akademinių mentorių sąrašo išsirinkti labiausiai norimą tyrimų sritį atitinkantį mentorių.
 • Šalia mentoriaus spausk “Noriu prisidėti prie tyrimų ir mokslinės veiklos” ir lauk mentoriaus patvirtinimo!

Ką turi daryti jei nori pasikonsultuoti su studijomis susijusiu klausimu?

 • Apgalvoti, kokiu klausimu nori pasikonsultuoti.
 • AIS iš akademinių mentorių sąrašo išsirinkti mentorių, kuris nurodo, kad konsultuoja tavo turimu klausimu.
 • Šalia mentoriaus spausk “Noriu pasikonsultuoti studijų klausimu” ir lauk mentoriaus patvirtinimo!

 

Mokslinė veikla su mentoriumi yra itin puiki galimybė įgyti ar plėsti žinias srityse, kurios universitete galbūt nėra dėstomos plačiai, bei kuriose žinių įgyti savarankiškai yra labai sunku. Akademinių mentorių, kaip ir sričių, kuriose jie turi daug patirties, universitete yra daug, todėl tikriausiai kiekvienas gali rasti sau aktualią, svarbią ar įdomią sritį, kurioje gali įgauti žinių ir prisidėti prie mokslinės veiklos. Tokiu būdu galima lengvai suprasti konkrečios mokslo srities subtilybes bei gauti neįkainojamų patarimų. Prisidėdamas prie mokslinės veiklos akademinio mentoriaus srityse supratau, kad kito žmogaus, turinčio didelį kiekį žinių, pagalba ir bendradarbiavimas su juo yra itin reikšmingi veiksniai norint pasiekti aukštus rezultatus, įgaunant patirties tiesiogiai su tyrimų sritimi susijusioje aplinkoje, bei siekiant atrasti savo gebėjimus, klaidas ir tikslus.

Dainius Šaltenis IF

 

Mentorių sąrašas

Cheminės technologijos fakulteto mentorių sąrašas

Daiva Jaščemskaitė

Gerovė - Technologė

Goda Gudinskaitė

AGROCONSULT LT - Kokybės vadybininkė

Ignas Račkauskas

Akzo Nobel Baltics - Pramoninių apdailos medžiagų techninis konsultantas

Karolina Butkutė

Sakret - Technologė

Laura Baltaduonė

Raudondvario gimnazija - Chemijos mokytoja

Lina Stabingytė

Continental automotive Lithuania - Produkcijos kokybės analitikė

Ekonomikos ir verslo fakulteto mentorių sąrašas

Agnė Čyžienė

Manvesta - Vykdomoji direktorė

Aida Zigmantavičienė

Ansell Protective Solutions Lithuania - Vice President

Aiste Butkutė-Tisch

TrustYou GmbH - Vyr. Projektų vadybininkė

Algis Pakalnis

Kauno technologijos universitetas - Transporto inžinerijos katedra, docentas

Alina Senkuvienė

Swedbank - Konsultacijų centro direktorė

Andrius Orlovas

Lemona - Produktų grupės vadovas

Audrius Lapinskas

ABB - Elektrifikacijos verslo vadovas

Aurimas Meilutis

EnergoLT / Krašto apsaugos savanorių pajėgos - Pirkimų vadybininkas/ Kuopos vado pavaduotojas (vyr. leitenantas)

Česlovas Steigvila

Individuali veikla - Verslo vystymo specialistas

Dainius Stasiulis

Centric - Programinės įrangos vystimo skyriaus vadovas

Daiva Gritėnaitė

TransUnion Lithuania - Komunikacijos vadovė

Daiva Žostautienė

Kauno technologijos universitetas - Dekanė

Darius Gudelis

Continental Automotive Lithuania - Senior Lean engineer

Deimantė Stankevičienė

TOSOIÉ prekės ženklo įkurėja ir vystytoja

Donatas Čerkevičius

TEC Industry - Komercijos ir verslo plėtros skyriaus vadovas

Donatas Lučiūnas

Toughlex - CEO

Dovilė Butauskė

Verslo doktrina - Vyresnysis partneris

Dovilė Jakubauskienė

Fazer Lietuva - Personalo direktorė Baltijos šalims

Edita Gedgaudė

LTP Group - Organizacijos procesų ir pridėtinės vertės pardavimų vadovė

Evelina Lekešiūtė

Asociacija "Aktyvus jaunimas" - Projektų vadovė

Evelina Valuškaitė-Sereikienė

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras - Personalo administratorė

Gediminas Starta

Coffee Friend Group - įmonių grupės finansų vadovas

Gediminas Verdingovas

ULMAS - Direktorius logistikai ir inovacijoms

Gerda Micikevičienė

Voltas IT - Komunikacijos projektų vadovė

Giedrius Grėbliūnas

RNDV Group - Techninio sk. direktorius

Giedrius Gustas

Reiz Tech - COO

Henrikas Šimkus

HESI GROUP - Direktorius

Ignas Dombrauskis

Adeo Web - CEO

Ilma Marcinkevičiūtė

"Mama, aš sergu" klinika - Verslo procesų vadybininkė

Inga Durasevičė

Voltas IT - IT Talent Acquisition Partner

Julius Jaloveckas

Novameta - Lean procesų vadovas

Julius Jankauskas

Emotika - Generalinis Direktorius

Karolina Petraitienė

Reiz Tech - Svarbių klientų vadybininkas

Karolis Lapačinskas

Orbio World - Creative Team Lead

Karolis Tamošauskas

Swedbank - Finansų rinkų tarnybos verslo procesų vadovas

Kristina Bucevičiūtė

Apex fund services (Malta) Limited - Shareholder Services Manager

Mantas Biknius

TEC Consulting - Pardavimų direktorius

Marius Prieskenis

SBA Urban - Komercinio NT nuomos vadovas

Milda Staugaitienė

Dizartum - Skaitmeninės komunikacijos agentūros vadovė

Mindaugas Juodaitis

WEB partners - Įkūrėjas ir vadovas

Mindaugas Venckus

NFQ Technologies - Finansų vadovas

Monika Kubiliūtė

Flow - Projektų vadovė, Inovacijų agentūra - Komunikacijos specialistė

Nerijus Murauskas

Murauskas - Asmeninių finansų konsultantas

Paulius Tarbūnas

Asociacija Fintech HUB LT - Valdybos narys

Ramunė Danilevičiūtė

Koučingo paslaugų centras – Asmeninio, komandinio koučingo specialistė, ACC/ACTC ir mokymų trenerė

Regimantas Girdvilis

Lemona - Verslo vystymo vadovas

Rytis Krušinskas

Kauno technologijos universitetas - Profesorius

Tauras Plungė

KIKA group - Valdybos narys

Tautvydas Šimanauskas

Hilti Group - Global Product Manager

Vaida Joneikienė

Lemona - Generalinė direktorė

Vaida Spūdytė Leščinskienė

TGW Lietuva - Software Developer Team Lead

Valdas Šimas

Reiz Tech - CEO

Vida Drąsutė

Kauno technologijos universitetas - Alumnų centro vadovė / Bendradarbiavimo vystymo koordinatorė

Viltė Liaugodienė

Eglės sanatorija - Vykdančioji direktorė

Vytautas Oleškevičius

BIOK laboratorija - Pardavimų direktorius

Vytautė Jurgaitytė

Gansa - Direktorė

Žiedūna Liepė

Continental Automotive Lithuania - SCM Academy Team Leader for Communication and Training

Elektros ir elektronikos fakulteto mentorių sąrašas

Audrius Lapinskas

ABB - Elektrifikacijos verslo vadovas

Darius Gudelis

Continental Automotive Lithuania - Senior Lean engineer

Giedrius Grėbliūnas

RNDV Group - Techninio sk. direktorius

Ignas Bartlingas

Energijos skirstymo operatorius (ESO) - Dispečerinės komandos vadovas

Jonas Stonkus

Litgrid - Balanso dispečeris

Kristijonas Kerekeš

NanoAvionics - Process Manager

Mantas Biknius

TEC Consulting - Pardavimų direktorius

Regimantas Girdvilis

Lemona - Verslo vystymo vadovas

Rokas Muleravičius

Litgrid - Aukštos įtampos nuolatinės srovės skyriaus vadovas

Informatikos fakulteto mentorių sąrašas

Arnas Gečas

Omnisend - Senior Software Engineer

Asta Dagienė

Zyro - kokybės užtikrinimo komandos vadovė

Asta Pukaitė – Kajokė

Orbio world - CBDO

Audrius Žiemelis

Devbridge - Padalinio vadovas

Dainius Stasiulis

Centric - Programinės įrangos vystimo skyriaus vadovas

Danielius Goriunovas

Adface / freelancer - Programavimo projektų vadovas / rašytojas

Darius Ašeriškis

Kayak Software Corporation - Director of Engineering

Dominykas Rentelis

Teltonika Energy - Head of RnD

Donatas Lučiūnas

Toughlex - CEO

Dovilė Komolovaitė

Beyond Analysis - Data Scientist

Emilija Arnašiūtė

Spectro Finance - QA/Tester

Giedrius Mickevičius

Devbridge - Lead of Engineering Unit

Gytis Kvedaravičius

Voltas IT - Engineering Lead

Indrė Grigaravičiūtė

Kongsberg Digital AS - Scrum Master / Tech lead / Lecturer

Julius Morkūnas

Dell Technologies – Manager, Software Engineering

Karolina Petraitienė

Reiz Tech - Svarbių klientų vadybininkas

Konstantinas Jurgilas

Devbridge - Software Architect

Kristina Kikalienė

Reiz Tech - Account Manager

Laimonas Andriulis

Centric IT Solutions Lithuania - Komandos vadovas / Duomenų mokslininkas

Lukas Mikolaitis

Robotex - ABB robotų programuotojas

Marius Krajauskas

Piksinas IT - Direktorius

Paulius Kimbartas

Nord Security - Engineering Manager

Remigijus Gavėnis

Lonas - Direktoriaus pavaduotojas

Ričardas Šmaižys

PrestaRock - CEO

Simonas Naulickas

Toptal - Freelance Software Engineer

Tomas Savėnas

Atakos vektorius - Atstovas

Tomas Vaškevičius

NordSecurity - PHP Guild Lead

Valdas Šimas

Reiz Tech - CEO

Vida Drąsutė

Kauno technologijos universitetas - Alumnų centro vadovė / Bendradarbiavimo vystymo koordinatorė

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto mentorių sąrašas

Agnė Zedlavičiūtė

BSS IT- Verslo analitikė

Algita Stankevičiūtė

Imagine Optic in Paris - Optical sales engineer

Dovilė Komolovaitė

Beyond Analysis - Data Scientist

Gediminas Starta

Coffee Friend Group - įmonių grupės finansų vadovas

Giedrius Gustas

Reiz Tech - COO

Giedrius Mickevičius

Devbridge - Lead of Engineering Unit

Karolis Tamošauskas

Swedbank - Finansų rinkų tarnybos verslo procesų vadovas

Kristina Bucevičiūtė

Apex fund services (Malta) Limited - Shareholder Services Manager

Kristina Kikalienė

Reiz Tech - Account Manager

Laimonas Andriulis

Centric IT Solutions Lithuania - Komandos vadovas / Duomenų mokslininkas

Marius Vileiniškis

Majid Al Futtaim - Staff Data Scientist

Mindaugas Venckus

NFQ Technologies - Finansų vadovas

Nerijus Murauskas

Murauskas - Asmeninių finansų konsultantas

Paulius Tarbūnas

Asociacija Fintech HUB LT - Valdybos narys

Tomas Vaškevičius

NordSecurity - PHP Guild Lead

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto mentorių sąrašas

Algis Pakalnis

Kauno technologijos universitetas - Transporto inžinerijos katedra, docentas

Artur Kazickij

Nanoavionics - Mechaninių palydovo posistemių vystymo komandos vadovas

Daiva Šimavičienė

IĮ Ambientė - Direktorė /savininkė

Darius Gudelis

Continental Automotive Lithuania - Senior Lean engineer

Dominykas Rentelis

Teltonika Energy - Head of RnD

Giedrius Grėbliūnas

RNDV Group - Techninio sk. direktorius

Julius Sasnauskas

ABB - Projektų inžinierius

Kristijonas Kerekeš

NanoAvionics - Process Manager

Lina Stabingytė

Continental automotive Lithuania - Produkcijos kokybės analitikė

Lukas Mikolaitis

Robotex - ABB robotų programuotojas

Mantas Juozėnas

Manvesta - Technikos departamento direktorius

Marius Kizerskis

Narbutas International - Inovacijų ir technikos direktorius

Matas Stanislovaitis

3D Projektavimas - Direktorius

Sandra Varnaitė-Žuravliova

Fizinių ir technologijos mokslų centras - Vyresnioji mokslo darbuotoja

Saulius Stanaitis

Kauno technologijų mokymo centras - Profesijos mokytojas

Simona Skučaitė

Novameta - Produkto inžinierė

Tadas Kavaliauskas

Mano bankas - Tvarumo vadovas

Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto mentorių sąrašas

Agnė Čyžienė

Manvesta - Vykdomoji direktorė

Andrius Orlovas

Lemona - Produktų grupės vadovas

Audrius Lapinskas

ABB - Elektrifikacijos verslo vadovas

Aurimas Meilutis

EnergoLT / Krašto apsaugos savanorių pajėgos - Pirkimų vadybininkas/ Kuopos vado pavaduotojas (vyr. leitenantas)

Česlovas Steigvila

Individuali veikla - Verslo vystymo specialistas

Dainius Stasiulis

Centric - Programinės įrangos vystimo skyriaus vadovas

Daiva Žostautienė

Kauno technologijos universitetas - Dekanė

Donatas Čerkevičius

TEC Industry - Komercijos ir verslo plėtros skyriaus vadovas

Donatas Lučiūnas

Toughlex - CEO

Dovilė Butauskė

Verslo doktrina - Vyresnysis partneris

Evelina Lekešiūtė

Asociacija "Aktyvus jaunimas" - Projektų vadovė

Gediminas Starta

Coffee Friend Group - įmonių grupės finansų vadovas

Gediminas Verdingovas

ULMAS - Direktorius logistikai ir inovacijoms

Giedrius Grėbliūnas

RNDV Group - Techninio sk. direktorius

Giedrius Gustas

Reiz Tech - COO

Henrikas Šimkus

HESI GROUP - Direktorius

Ignas Dombrauskis

Adeo Web - CEO

Ilma Marcinkevičiūtė

"Mama, aš sergu" klinika - Verslo procesų vadybininkė

Julius Jaloveckas

Novameta - Lean procesų vadovas

Julius Jankauskas

Emotika - Generalinis Direktorius

Mantas Biknius

TEC Consulting - Pardavimų direktorius

Marius Prieskenis

SBA Urban - Komercinio NT nuomos vadovas

Milda Staugaitienė

Dizartum - Skaitmeninės komunikacijos agentūros vadovė

Mindaugas Juodaitis

WEB partners - Įkūrėjas ir vadovas

Mindaugas Venckus

NFQ Technologies - Finansų vadovas

Monika Kubiliūtė

Flow - Projektų vadovė, Inovacijų agentūra - Komunikacijos specialistė

Nerijus Murauskas

Murauskas - Asmeninių finansų konsultantas

Regimantas Girdvilis

Lemona - Verslo vystymo vadovas

Rytis Krušinskas

Kauno technologijos universitetas - Profesorius

Tauras Plungė

KIKA group - Valdybos narys

Tautvydas Šimanauskas

Hilti Group - Global Product Manager

Vaida Joneikienė

Lemona - Generalinė direktorė

Vida Drąsutė

Kauno technologijos universitetas - Alumnų centro vadovė / Bendradarbiavimo vystymo koordinatorė

Viltė Liaugodienė

Eglės sanatorija - Vykdančioji direktorė

Vytautas Oleškevičius

BIOK laboratorija - Pardavimų direktorius

Vytautė Jurgaitytė

Gansa - Direktorė

Žiedūna Liepė

Continental Automotive Lithuania - SCM Academy Team Leader for Communication and Training

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto mentorių sąrašas

Aistė Bosienė

Šiaulių Lieporių gimnazija - Anglų k. mokytoja, lektorė. LETA narė.

Aiste Butkutė-Tisch

TrustYou GmbH - Vyr. Projektų vadybininkė

Angelina Lapinskaitė

Karalienės Mortos mokykla - Lietuvių kalbos mokytoja

Česlovas Steigvila

Individuali veikla - Verslo vystymo specialistas

Dainius Stasiulis

Centric - Programinės įrangos vystimo skyriaus vadovas

Daiva Šimavičienė

IĮ Ambientė - Direktorė /savininkė

Darius Gudelis

Continental Automotive Lithuania - Senior Lean engineer

Elvija Petkevičienė

Istorijų namai - Projektų vadovė

Emilija Arnašiūtė

Spectro Finance - QA/Tester

Evelina Lekešiūtė

Asociacija "Aktyvus jaunimas" - Projektų vadovė

Evelina Valuškaitė-Sereikienė

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras - Personalo administratorė

Gerda Micikevičienė

Voltas IT - Komunikacijos projektų vadovė

Gintarė Dzindzelėtaitė-Kelmelė

Devbridge - Švietimo projektų vadovė ir karjeros konsultantė

Henrikas Šimkus

HESI GROUP - Direktorius

Inga Durasevičė

Voltas IT - IT Talent Acquisition Partner

Judita Jurkėnaitė

Individuali veikla - Prancūzų kalbos pamokų ir kursų organizatorė, koučingo specialistė

Julius Jaloveckas

Novameta - Lean procesų vadovas

Julius Jankauskas

Emotika - Generalinis Direktorius

Justina Kalvaitienė

Swedbank - Karjeros konsultantė

Karolis Lapačinskas

Orbio World - Creative Team Lead

Kristina Šlepavičiūtė

Domeikavos gimnazija - Mokytoja

Laura Baltaduonė

Raudondvario gimnazija - Chemijos mokytoja

Milda Staugaitienė

Dizartum - Skaitmeninės komunikacijos agentūros vadovė

Monika Kubiliūtė

Flow - Projektų vadovė, Inovacijų agentūra - Komunikacijos specialistė

Ramunė Danilevičiūtė

Koučingo paslaugų centras – Asmeninio, komandinio koučingo specialistė, ACC/ACTC ir mokymų trenerė

Vaida Krikštaponytė

Impact Brands - Communication & Events Manager

Vaida Spūdytė Leščinskienė

TGW Lietuva - Software Developer Team Lead

Viltė Liaugodienė

Eglės sanatorija - Vykdančioji direktorė

Vytautė Jurgaitytė

Gansa - Direktorė

Statybos ir architektūros fakulteto mentorių sąrašas

Augustinas Lipskis

Grojus - Darbų Vadovas

Dovilė Raišuotė

Domus completa - Architektė

Karolina Butkutė

Sakret - Technologė

Marius Danisevičius

Infes - Projektų direktorius

Mindaugas Alekna

Vilniaus Vystymo kompanija - Projektų vadovas - konstrukcijų konsultantas

Rasa Bielskytė Masiokė

Doresta - Projektų vadovė, Santvara - Direktorė

Rytis Mušauskas

INHUS Engineering - Direktorius

Tautvydas Šimanauskas

Hilti Group - Global Product Manager

Visų fakultetų mentorių sąrašas

Agnė Čyžienė

Manvesta - Vykdomoji direktorė

Agnė Zedlavičiūtė

BSS IT- Verslo analitikė

Aida Zigmantavičienė

Ansell Protective Solutions Lithuania - Vice President

Aistė Bosienė

Šiaulių Lieporių gimnazija - Anglų k. mokytoja, lektorė. LETA narė.

Aiste Butkutė-Tisch

TrustYou GmbH - Vyr. Projektų vadybininkė

Algis Pakalnis

Kauno technologijos universitetas - Transporto inžinerijos katedra, docentas

Algita Stankevičiūtė

Imagine Optic in Paris - Optical sales engineer

Alina Senkuvienė

Swedbank - Konsultacijų centro direktorė

Andrius Orlovas

Lemona - Produktų grupės vadovas

Angelina Lapinskaitė

Karalienės Mortos mokykla - Lietuvių kalbos mokytoja

Arnas Gečas

Omnisend - Senior Software Engineer

Artur Kazickij

Nanoavionics - Mechaninių palydovo posistemių vystymo komandos vadovas

Asta Dagienė

Zyro - kokybės užtikrinimo komandos vadovė

Asta Pukaitė – Kajokė

Orbio world - CBDO

Audrius Lapinskas

ABB - Elektrifikacijos verslo vadovas

Audrius Žiemelis

Devbridge - Padalinio vadovas

Augustinas Lipskis

Grojus - Darbų Vadovas

Aurimas Meilutis

EnergoLT / Krašto apsaugos savanorių pajėgos - Pirkimų vadybininkas/ Kuopos vado pavaduotojas (vyr. leitenantas)

Česlovas Steigvila

Individuali veikla - Verslo vystymo specialistas

Dainius Stasiulis

Centric - Programinės įrangos vystimo skyriaus vadovas

Daiva Gritėnaitė

TransUnion Lithuania - Komunikacijos vadovė

Daiva Jaščemskaitė

Gerovė - Technologė

Daiva Šimavičienė

IĮ Ambientė - Direktorė /savininkė

Daiva Žostautienė

Kauno technologijos universitetas - Dekanė

Danielius Goriunovas

Adface / freelancer - Programavimo projektų vadovas / rašytojas

Darius Ašeriškis

Kayak Software Corporation - Director of Engineering

Darius Gudelis

Continental Automotive Lithuania - Senior Lean engineer

Deimantė Stankevičienė

TOSOIÉ prekės ženklo įkurėja ir vystytoja

Dominykas Rentelis

Teltonika Energy - Head of RnD

Donatas Čerkevičius

TEC Industry - Komercijos ir verslo plėtros skyriaus vadovas

Donatas Lučiūnas

Toughlex - CEO

Dovilė Butauskė

Verslo doktrina - Vyresnysis partneris

Dovilė Jakubauskienė

Fazer Lietuva - Personalo direktorė Baltijos šalims

Dovilė Komolovaitė

Beyond Analysis - Data Scientist

Dovilė Raišuotė

Domus completa - Architektė

Edita Gedgaudė

LTP Group - Organizacijos procesų ir pridėtinės vertės pardavimų vadovė

Elvija Petkevičienė

Istorijų namai - Projektų vadovė

Emilija Arnašiūtė

Spectro Finance - QA/Tester

Evelina Lekešiūtė

Asociacija "Aktyvus jaunimas" - Projektų vadovė

Evelina Valuškaitė-Sereikienė

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras - Personalo administratorė

Gediminas Starta

Coffee Friend Group - įmonių grupės finansų vadovas

Gediminas Verdingovas

ULMAS - Direktorius logistikai ir inovacijoms

Gerda Micikevičienė

Voltas IT - Komunikacijos projektų vadovė

Giedrius Grėbliūnas

RNDV Group - Techninio sk. direktorius

Giedrius Gustas

Reiz Tech - COO

Giedrius Mickevičius

Devbridge - Lead of Engineering Unit

Gintarė Dzindzelėtaitė-Kelmelė

Devbridge - Švietimo projektų vadovė ir karjeros konsultantė

Goda Gudinskaitė

AGROCONSULT LT - Kokybės vadybininkė

Gytis Kvedaravičius

Voltas IT - Engineering Lead

Henrikas Šimkus

HESI GROUP - Direktorius

Ignas Bartlingas

Energijos skirstymo operatorius (ESO) - Dispečerinės komandos vadovas

Ignas Dombrauskis

Adeo Web - CEO

Ignas Račkauskas

Akzo Nobel Baltics - Pramoninių apdailos medžiagų techninis konsultantas

Ilma Marcinkevičiūtė

"Mama, aš sergu" klinika - Verslo procesų vadybininkė

Indrė Grigaravičiūtė

Kongsberg Digital AS - Scrum Master / Tech lead / Lecturer

Inga Durasevičė

Voltas IT - IT Talent Acquisition Partner

Jonas Stonkus

Litgrid - Balanso dispečeris

Judita Jurkėnaitė

Individuali veikla - Prancūzų kalbos pamokų ir kursų organizatorė, koučingo specialistė

Julius Jaloveckas

Novameta - Lean procesų vadovas

Julius Jankauskas

Emotika - Generalinis Direktorius

Julius Morkūnas

Dell Technologies – Manager, Software Engineering

Julius Sasnauskas

ABB - Projektų inžinierius

Justina Kalvaitienė

Swedbank - Karjeros konsultantė

Karolina Butkutė

Sakret - Technologė

Karolina Petraitienė

Reiz Tech - Svarbių klientų vadybininkas

Karolis Lapačinskas

Orbio World - Creative Team Lead

Karolis Tamošauskas

Swedbank - Finansų rinkų tarnybos verslo procesų vadovas

Konstantinas Jurgilas

Devbridge - Software Architect

Kristijonas Kerekeš

NanoAvionics - Process Manager

Kristina Bucevičiūtė

Apex fund services (Malta) Limited - Shareholder Services Manager

Kristina Kikalienė

Reiz Tech - Account Manager

Kristina Šlepavičiūtė

Domeikavos gimnazija - Mokytoja

Laimonas Andriulis

Centric IT Solutions Lithuania - Komandos vadovas / Duomenų mokslininkas

Laura Baltaduonė

Raudondvario gimnazija - Chemijos mokytoja

Lina Stabingytė

Continental automotive Lithuania - Produkcijos kokybės analitikė

Lukas Mikolaitis

Robotex - ABB robotų programuotojas

Mantas Biknius

TEC Consulting - Pardavimų direktorius

Mantas Juozėnas

Manvesta - Technikos departamento direktorius

Marius Danisevičius

Infes - Projektų direktorius

Marius Kizerskis

Narbutas International - Inovacijų ir technikos direktorius

Marius Krajauskas

Piksinas IT - Direktorius

Marius Prieskenis

SBA Urban - Komercinio NT nuomos vadovas

Marius Vileiniškis

Majid Al Futtaim - Staff Data Scientist

Matas Stanislovaitis

3D Projektavimas - Direktorius

Milda Staugaitienė

Dizartum - Skaitmeninės komunikacijos agentūros vadovė

Mindaugas Alekna

Vilniaus Vystymo kompanija - Projektų vadovas - konstrukcijų konsultantas

Mindaugas Juodaitis

WEB partners - Įkūrėjas ir vadovas

Mindaugas Venckus

NFQ Technologies - Finansų vadovas

Monika Kubiliūtė

Flow - Projektų vadovė, Inovacijų agentūra - Komunikacijos specialistė

Nerijus Murauskas

Murauskas - Asmeninių finansų konsultantas

Paulius Kimbartas

Nord Security - Engineering Manager

Paulius Tarbūnas

Asociacija Fintech HUB LT - Valdybos narys

Ramunė Danilevičiūtė

Koučingo paslaugų centras – Asmeninio, komandinio koučingo specialistė, ACC/ACTC ir mokymų trenerė

Rasa Bielskytė Masiokė

Doresta - Projektų vadovė, Santvara - Direktorė

Regimantas Girdvilis

Lemona - Verslo vystymo vadovas

Remigijus Gavėnis

Lonas - Direktoriaus pavaduotojas

Ričardas Šmaižys

PrestaRock - CEO

Rokas Muleravičius

Litgrid - Aukštos įtampos nuolatinės srovės skyriaus vadovas

Rytis Krušinskas

Kauno technologijos universitetas - Profesorius

Rytis Mušauskas

INHUS Engineering - Direktorius

Sandra Varnaitė-Žuravliova

Fizinių ir technologijos mokslų centras - Vyresnioji mokslo darbuotoja

Saulius Stanaitis

Kauno technologijų mokymo centras - Profesijos mokytojas

Simona Skučaitė

Novameta - Produkto inžinierė

Simonas Naulickas

Toptal - Freelance Software Engineer

Tadas Kavaliauskas

Mano bankas - Tvarumo vadovas

Tauras Plungė

KIKA group - Valdybos narys

Tautvydas Šimanauskas

Hilti Group - Global Product Manager

Tomas Savėnas

Atakos vektorius - Atstovas

Tomas Vaškevičius

NordSecurity - PHP Guild Lead

Vaida Joneikienė

Lemona - Generalinė direktorė

Vaida Krikštaponytė

Impact Brands - Communication & Events Manager

Vaida Spūdytė Leščinskienė

TGW Lietuva - Software Developer Team Lead

Valdas Šimas

Reiz Tech - CEO

Vida Drąsutė

Kauno technologijos universitetas - Alumnų centro vadovė / Bendradarbiavimo vystymo koordinatorė

Viltė Liaugodienė

Eglės sanatorija - Vykdančioji direktorė

Vytautas Oleškevičius

BIOK laboratorija - Pardavimų direktorius

Vytautė Jurgaitytė

Gansa - Direktorė

Žiedūna Liepė

Continental Automotive Lithuania - SCM Academy Team Leader for Communication and Training

Karjeros mentorystės konkursas vykdomas du kartus per mokslo metus rugsėjo bei sausio mėnesiais. Anketą konkursui rasite Akademinėje informacinėje sistemoje.

 

Fakultetų koordinatoriai

IV rūmai, bendras e.p. ctf@ktu.lt

Joana Solovjova
Radvilėnų pl. 19-307, 50254 Kaunas
e. p. joana.solovjova@ktu.lt

IX rūmai, bendras e.p. eef@ktu.lt

Agnė Citovič
Studentų g. 48-215, 51367 Kaunas
tel.: +370 37 300 250
e. p. agne.citovic@ktu.lt

XI rūmai, bendras e.p. if@ktu.lt

Gintarė Lukoševičiūtė
Studentų g. 50-410, 51368 Kaunas
tel.: +370 37 300 355
e. p. gintare.lukoseviciute@ktu.lt

XI rūmai, bendras e.p. mgmf@ktu.lt

Teresa Moskaliovienė
Studentų g. 50, 51368 Kaunas
e. p. teresa.moskalioviene@ktu.lt

XII rūmai, bendras e.p. midf@ktu.lt

Daiva Mikučionienė
Studentų g. 56-249, 51424 Kaunas
e. p. daiva.mikucioniene@ktu.lt

I rūmai, bendras e.p. shmmf@ktu.lt

Ulrika Varankaitė
A. Mickevičiaus g. 37, 44244 Kaunas
e. p. ulrika.varankaite@ktu.lt

II rūmai, bendras e.p. evf@ktu.lt

Jūratė Maščinskienė
Gedimino g. 50-427, 44239 Kaunas
e. p. jurate.mascinskiene@ktu.lt

IX rūmai, bendras e.p. saf@ktu.lt

Audronė Milienė
Studentų g. 48-401, 51367 Kaunas
tel.: +370 37 300 486
e. p. audrone.miliene@ktu.lt

Panevėžio II rūmai, bendras e.p. ptvf@ktu.lt

Nida Kvedaraitė
Nemuno g. 33, 37164 Panevėžys
tel.: +370 619 43 098
e. p. nida.kvedaraite@ktu.lt

 

Nuotraukų galerija

 

Kontaktai

Agneta Bieliauskienė

Mentorystės programos koordinatorė

Studentų g. 50, Kaunas
tel. +370 603 94361
e. p. agneta.bieliauskiene@ktu.lt