Finansai

Universitetas Tau siūlo įvairių finansinių paramos ir skatinimo galimybių, skirtų tiek valstybės finansuojamų, tiek valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentams. Pasinaudok visomis Universiteto siūlomomis galimybėmis!

Kokias stipendijas galiu gauti?

Universiteto talento stipendijos skiriamos aktyviausiems studentams, pasiekusiems išskirtinių studijų, mokslo, meno rezultatų, užsiimantiems aktyvia popaskaitine veikla verslo, inovacijų, visuomeninės veiklos srityse, kurios garsina Universiteto vardą.

Universiteto talento stipendijų konkurse gali dalyvauti visi pirmos (išskyrus pirmo kurso studentus pirmą semestrą), antros pakopos, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų studentai.

Universiteto talento stipendijos dydis – 250 eurų per mėnesį. Iš viso per semestrą skiriama suma – 1000 eurų.

2022-2023 mokslo metais stipendijų konkursai organizuojami:

Rudens semestre | Rugsėjo 08-21 d.
Pavasario semestre | Vasario 10-23 d.

2022-2023 m.m. rudens semestro konkurso rezultatai

Paraiškos ir reikalingi dokumentai teikiami prisijungus prie Akademinės informacinės sistemos (AIS).

Daugiau informacijos ir aktualūs dokumentai (prie Office 365 aplinkos gali prisijungti tik esami studentai, jei nesate studentas, bet domina ši informacija, kreipkitės el. paštu: klausk@ktu.lt)

Informacija:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

​Gerų akademinių rezultatų pasiekusiems bei aktyviems Universiteto studentams teikiamos vardinės mecenatų (rėmėjų) ir įmonių stipendijos.

Mecenatų stipendijos skiriamos konkurso tvarka. Stipendijų skyrimo tvarką nustato jų steigimo sutartys, rėmėjų arba Universiteto rektoriaus patvirtinti nuostatai. Mecenatų stipendijų konkursas skelbiamas pavasarį ir rudenį. Studentai pateikia dokumentus akademinėje informacinėje sistemoje (AIS), skiltyje „Konkursai“.

 

Informacija:
Ausma Minkauskaitė
tel. +370 (676) 92 702
el. p. ausma.minkauskaite@ktu.lt

Stipendija Stipendijos dydis Kam skiriama
KTU Alumnų asociacijos stipendija 500 eurų Aktyviausiems studentams, surinkusiems daugiausiai skaitmeninių ženkliukų už dalyvavimą KTU neformalaus ugdymo programų ar kitose veiklose.
Kazickų šeimos fondo stipendija studentams, vykdantiems filantropinę veik 500 eurų Bakalauro ir magistro studentams, vykdantiems filantropinę veiklą, pasižymintiems aukštais akademiniais rezultatais.
Alter Domus stipendija 1000 eurų Parama skiriama Ekonomikos ir verslo fakulteto Finansų programos studentams, kurie: studijuoja paskutiniame programos kurse; demonstruoja aukštus akademinius pasiekimus (2020-2023 metų vidurkis buvo ne mažesnis nei 8); pateikia gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką anglų kalba, paaiškinantį, kodėl jie verti įmonės įsteigtos stipendijos.
G. Kuprevičiaus stipendija 1000 eurų Studentas atliko ir realizavo autorinį inovatyviausią kūrybinį projektą per pastaruosius dvejus studijų metus.
UAB „Nando“ stipendija 500 eurų Studentas studijuoja 1-oje studijų pakopoje, Ekonomikos ir verslo fakultete, „Verslas ir antreprenerystė“ studijų programoje; Studento paskutinių dviejų semestrų vidurkis yra ne mažesnis nei 8 balai; Privalumas: pasiekimai mokslinėje ir (ar) visuomeninėje veikloje;
„Ignitis grupė“ stipendija

1) pirmo kurso studentams – po 300 EUR 10 mėnesių laikotarpiui;

2) antro kurso studentams – 15 stipendijų po 300 EUR 10 mėnesių laikotarpiui.

Elektros inžinerijos ir (ar) energijos inžinerijos studijų krypčių studentai.

Vienkartinės skatinamosios stipendijos skiriamos už aktyvią popaskaitinę veiklą – dalyvavimą studentiškų organizacijų, meno kolektyvų ar sporto rinktinių veikloje, savanoriavimą, Universiteto gerovės puoselėjimą ir pan.

Vienkartinės skatinamosios stipendijos dydis – iki 147 €. Rektoriaus vienkartinės skatinamosios stipendijos (už išskirtinę, Universiteto vardą garsinančią veiklą) – iki 392 €.

Informacija:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

Lietuvos Respublikos prezidentų: Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, pasižymintiems studijose, mokslinėje, visuomeninėje ir (arba) meninėje veikloje pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams.

Konkurso metu vertinami studento paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatai, studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimai, dalyvavimas konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose.

2022-2023 m. m. pavasario semestre konkursas stipendijai gauti vyksta balandžio 4 – balandžio 16 d.

Aplikuoti galima AIS >> Konkursai

Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinių stipendijų nuostatai

Nuo 2022 m. Valstybinis studijų fondas pradėjo administruoti 2 naujas paramos rūšis pedagogikos studijų studentams pasirinkusiems prioritetines specializacijas:
– Prioritetinė parama, kurios dydis 6,5 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį (318,5 Eur). Ji skiriama studentams, priimtiems į aukštąsias mokyklas nuo 2022-2023 studijų metų.
– Tikslinė išmoka, kurios dydis yra 11 bazinių socialinių išmokų dydžių per mėnesį (539 Eur). Ją gali gauti ir anksčiau į aukštąsias mokyklas priimti studentai, atitinkantys nustatytus kriterijus.

Daugiau infromacijos galite rasti čia

LR žemės ūkio ministerija

Tikslinės skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos valstybinių aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose.

Stipendijos dydis: 150€/mėn. akademiniams metams.

Studijų kryptys: žemės ūkio, maisto ir veterinarijos mokslų kryptys.

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Tikslinės skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos valstybinių aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose.

Stipendijos dydis: 200€/mėn. akademiniams metams.

Studijų kryptys: inžinerijos kryptys.

Stipendija skiriama tik Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto studentams.

LR energetikos ministerija

Tikslinės skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmo kurso studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose.

Stipendijos dydis: 300€/mėn. akademiniams metams.

Studijų kryptys: mechanikos inžinerija, atsinaujinančioji energetika.

Kokią finansinę paramą galiu gauti?

Semestro studijų kaina gali būti sumažinta valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojančiam studentui, kuris atitinka Universitete nustatytus reikalavimus ir pateikia prašymą Universiteto Akademinėje informacinėje iki semestro 10 dienos. Norėdamas pretenduoti į studijų kainos sumažinimą, studentas turi būti turėti atitinkamą priėmimo konkursinį balą, neturėti akademinių skolų, būti pasiekęs puikų arba tipinį studijų pasiekimų lygmenį, turėti atitinkamą studijų vidurkį, neturėti akademinių ar drausminių nuobaudų, neturėti finansinių įsiskolinimų Universitetui, atitikti kitus Universitete nustatytus reikalavimus. Studijų kaina taip pat gali būti sumažinta studentui, kurio sunki ekonominė (socialinė) padėtis. Studijų įmokos lengvatos dydis priklauso nuo studento studijuojamos studijų programos kainos.

Informaciją apie galimybę pretenduoti į studijų kainos sumažinimą teikia fakultetų studijų centrai.

Socialinės stipendijos dydis – 318,5 Eur/mėn. Socialines stipendijas gali gauti studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis.

Informacija:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

Plačiau apie tai rasite VSF internetinėje svetainėje.

Studentams gali būti pritaikomas sumažintas mokestis už apgyvendinimą bendrabutyje. Speciali kaina gali būti nustatoma studentams, kurių yra sunki materialinė ar socialinė padėtis, kai gyvenamosios vietos mėnesio mokestis už apgyvendinimą bendrabutyje neviršija nustatytos ribos (115 Eur). Pritaikytą bendrabučio kambario vietos mėnesio mokestį nustato komisija. Prašymą iki kiekvieno mėnesio 20 d. (imtinai) galite teikti savo Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS).

Pateikiami dokumentai:
• prašymas;
• pažyma apie šeimos sudėtį;
• pažyma apie šeimai / asmeniui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas;
• kiti materialinę ir / ar socialinę studento padėtį patvirtinantys dokumentai.

Informacija:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

Studentai, kurie prioriteto tvarka nori gauti bendrabučio vietą ir bendrabučio kainos pritaikymą dėl sunkios socialinės ir finansinės situacijos, iki mėnesio 20 d. (imtinai) el. paštu klausk@ktu.lt arba Studentų g. 50, Kaunas turi pateikti prašymą bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes.

Pateikiami dokumentai:
prašymas;
• pažyma apie šeimos sudėtį;
• pažyma apie šeimai / asmeniui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas;
• kiti materialinę ir / ar socialinę asmens padėtį patvirtinantys dokumentai.

Informacija:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

Vienkartinės socialinės stipendijos skiriamos studentams, kurių materialinė padėtis sunki dėl:

• ligos;
• šeimos narių ligos ar mirties;*
• stichinės nelaimės ar turto netekimo;
• kitais išskirtiniais atvejais.**

Stipendijos dydis – iki 840 €.

*Studentai, teikdami prašymus dėl šeimos narių ligos ar mirties, turi pridėti ir giminystės ryšį įrodantį dokumentą.

**Studentai, kurie prašo vienkartinės socialinės stipendijos dėl paskelbto karantino ir pasaulinės pandemijos patiriamų materialinių sunkumų, turi prašyme išsamiai nurodyti visas aplinkybes ir pateikti situaciją pagrindžiančius dokumentus.

Prašymai teikiami Akademinės informacinės sistemos (AIS) aplinkoje iki einamojo mėnesio 9 d. 23.59 val. Komisijos sprendimas pateikiamas iki einamojo mėnesio 21 d.

Informacija:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

Vienkartinė tikslinė stipendija skiriama už tikslingą Universitetą reprezentuojančią veiklą, siekiant padengti studento patiriamas išlaidas: dalyvavimą tarptautinėse ir (ar) nacionalinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose, olimpiadose, projektuose ar kito pobūdžio renginiuose; atstovavimą Universitetui tarptautiniuose ir (ar) nacionaliniuose sporto, meno ir (arba) visuomeninių organizacijų konkursuose, suvažiavimuose ar kito pobūdžio renginiuose ir socialinėse iniciatyvose.

Prašymai teikiami Akademinės informacinės sistemos (AIS) aplinkoje.

Vienkartinės tikslinės stipendijos dydis yra iki 1470 Eur. (30 BSI). Per vieną semestrą paskirtų vienkartinių tikslinių stipendijų dydis negali viršyti 2940 Eur. (60 BSI).

Studentai su negalia turi galimybę gauti šias paramas:

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Universiteto pritaikomumą negalią turintiems asmenims, kreipkitės kontaktais:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

* Paraiškas kartu su galiojančiu neįgaliojo pažymėjimu teikti el. paštu klausk@ktu.lt arba atnešti į Studentų Infocentrą (Studentų g. 50, Kaunas).

Valstybinis studijų fondas teikia paramą lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos (tiems, kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau kaip tris metus ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę) vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Informacija:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

Plačiau apie tai VSF internetinėje svetainėje.

Studento veikla, atitinkanti kriterijus, gali būti kofinansuojama iš Studijų prorektoriaus fondo, jei yra papildomas finansavimo šaltinis.

Studentas, norintis gauti kofinansavimą Universitetui reikšmingai veiklai iš studijų prorektoriaus administruojamo Studijų fondo, užpildo prašymą ir kreipiasi į fakulteto dekaną arba Studentų atstovybę.

 1. Kriterijai, kuriais remiantis suteikiamas kofinansavimas veiklai:
  • studentas yra pažangus, o paskutinio semestro pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 7;
  • studentą išleisti į išvyką argumentuotai rekomenduoja organizacijos vadovas / dekanas ar jo įgaliotas asmuo;
  • studentas pateikia argumentuotą prašomų išlaidų pagrindimą;
  • studentas vyksta į parodą / turnyrą / renginį pristatyti savo veiklą / pranešimą, atstovauti / reprezentuoti Universitetą regioniniu / valstybiniu / tarptautiniu lygiu;
  • dalyvavimas renginyje yra svarbus Universitetui, garsina Universiteto vardą ir stiprina įvaizdį.
 2. Atvejai, kurių Studijų fondas nefinansuoja:
  • vizitas susijęs tik su žinių gilinimu studijų programoje;
  • išvykęs studentas yra tik klausytojas;
  • kai vieno studento išvykai kofinansuoti reikėtų panaudoti daugiau nei pusę fondo metinių lėšų;
  • kai studentas vyksta į politinių pažiūrų formavimo išvyką ar šalis, keliančias pavojų studentui dėl politinės padėties.

Taisyklės

Informacija:
Kristina Skučienė
el. p. kristina.skuciene@ktu.lt
Tel. nr. +370 638 32 977

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus atlikusiems asmenims kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.

Studentai, atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigę bazinius karinius mokymus prieš pradėdami studijas ar studijų metu, siekiantys gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į aukštąją mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie atliktą karo tarnybą bei aukštajai mokyklai pateikti tai liudijančius dokumentus.

Valstybinio studijų fondo informacija

Kompensavimo karo tarnybą atlikusiems asmenims tvarka

Papildoma informacija:
Kristina Kaučikienė
el. p. kristina.kaucikiene@vsf.lt
Tel. nr. (8 5) 2629 626

Prašymai teikiami Akademinės informacinės sistemos (AIS) aplinkoje.

Finansinės paramos skyrimo kalendorius

Procesas Dalyvaujantys studentai Pradžia Pabaiga Atsakingas padalinys1
PAVASARIO SEMESTRAS 2023-02-01 2023-08-31
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* socialinei stipendijai Visi 2023-01-20 2023-02-20 SRD
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* paramai užsienio lietuviams gauti Visi 2023-01-20 2023-02-20 SRD
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ ir dvišalių mainų studijoms užsienyje rudens semestre Visi pirmosios ir antrosios pakopos, išskyrus baigiamojo kurso 2023-02-01 2023-02-25 TRD
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* tikslinei išmokai gauti Visi 2023-02-01 2023-03-16 SRD
Universiteto talento stipendijų konkursas pavasario semestrui Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2023-02-10 2023-02-23 SRD
Erasmus+“ ir dvišalių mainų atrankos fakultetuose studijoms užsienyje rudens semestre Visi paraiškas pateikę pirmosios ir antrosios pakopos studentai 2023-02-27 2023-03-03 TRD
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje Visi iki 2023-03-01 TRD
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* Valstybės remiamai paskolai gauti Visi 2023-03-01 2023-03-20 SRD
Paraiškų teikimas „Baltech/Nordtek“ stipendijoms Visi iki 2023-03-15 TRD
Lietuvos mokslo tarybos konkursas doktorantams (parama 2023 m. II pusmečio akademinėms išvykoms) Trečiosios pakopos 2023-04-15 2023-05-15 DM
Mecenatų stipendijų konkursas rudens semestrui Visi 2023-04-21 2023-04-27 SRD
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje Visi iki 2023-06-01 TRD
Paraiškų teikimas „Baltech/Nordtek“ stipendijoms Visi iki 2023-06-15 TRD
Paraiškų teikimas vienkartinei socialinei stipendijai gauti Visi 2023-02-01 2023-08-31 SRD
Paraiškų teikimas dėl Neįgaliųjų reikalų departamento paramos Visi 2023-02-01 2023-08-31 SRD
Paraiškų teikimas dėl sumažinto mokesčio už apgyvendinimą bendrabutyje Visi 2023-02-01 2023-08-31 SRD

 

1 Padalinių pavadinimų sutrumpinimai:

 • SRD – Studentų reikalų departamentas;
 • TRD – Tarptautinių ryšių departamentas;
 • DM – Doktorantūros mokykla.

2 Nurodomas studento kursas, kuriame jis studijuos nuo 2022-09-01.

* Valstybinio studijų fondo (VSF) sistemoje teikiamų paraiškų terminai gali kisti, informacija pateikiama VSF interneto svetainėje

Procesas Dalyvaujantys studentai Pradžia Pabaiga Atsakingas padalinys1
RUDENS SEMESTRAS 2023-09-01 2024-01-31
Paraiškų teikimas doktorantų „Erasmus+“ studijoms ir praktikai užsienyje Trečiosios pakopos Visus metus iki einamojo mėnesio 10 d., išskyrus liepos, rugpjūčio ir gruodžio mėn. TRD
Paraiškų teikimas Doktorantūros fondui ir Tarptautinių mokslo renginių fondui Trečiosios pakopos Visus metus iki einamojo mėnesio 10 d., išskyrus liepos, rugpjūčio ir gruodžio mėn. DM
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* Valstybės remiamai paskolai gauti Visi 2023-08-20 2023-09-20 SRD
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* paramai užsienio lietuviams gauti Visi 2023-08-26 2023-09-30 SRD
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ ir dvišalių mainų studijoms užsienyje pavasario semestre Visi pirmosios ir antrosios pakopos, išskyrus baigiamojo kurso ir pirmo kurso2 2023-08-28 2023-09-24 TRD
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje Visi iki 2023-09-01 TRD
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* tikslinei išmokai gauti Visi 2023-09-01 2023-10-16 SRD
Paraiškų teikimas vienkartinei socialinei stipendijai gauti Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2023-09-01 2024-01-31 SRD
Paraiškų teikimas dėl Neįgaliųjų reikalų departamento paramos Visi 2023-09-01 2024-01-31 SRD
Paraiškų teikimas dėl sumažinto mokesčio už apgyvendinimą bendrabutyje Visi 2023-09-01 2024-01-31 SRD
Universiteto talento stipendijų konkursas rudens semestrui Visi, išskyrus pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso, trečiosios pakopos 2023-09-08 2023-09-21 SRD
Paraiškų teikimas „Baltech/ Nordtek” stipendijoms Visi iki 2023-09-15 TRD
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* socialinei stipendijai Visi 2023-09-15 2023-10-10 SRD
Erasmus+“ ir dvišalių mainų atrankos fakultetuose studijoms užsienyje pavasario semestre Visi pirmosios ir antrosios pakopos paraiškas pateikę studentai 2023-09-25 2023-09-29 TRD
Lietuvos mokslo tarybos konkursas doktorantams (parama 2024 m. I pusmečio akademinėms išvykoms) Trečiosios pakopos 2023-10-15 2023-11-15 DM
Lietuvos mokslo tarybos konkursas doktorantams (parama už studijų rezultatus) Trečiosios pakopos 2023-10-15 2023-12-15 DM
Paraiškų teikimas aktyviausių doktorantų stipendijų konkursui Trečiosios pakopos 2023-10-30 2023-11-20 DM
Mecenatų stipendijų konkursas pavasario semestrui Visi 2023-11-17 2023-11-23 SRD
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje Visi iki 2023-12-01 TRD
Paraiškų teikimas „Baltech/Nordtek“ stipendijoms Visi iki 2023-12-15 TRD

1 Padalinių pavadinimų sutrumpinimai:

 • SRD – Studentų reikalų departamentas;
 • TRD – Tarptautinių ryšių departamentas;
 • DM – Doktorantūros mokykla.

2 Nurodomas studento kursas, kuriame jis studijuos nuo 2022-09-01.

* Valstybinio studijų fondo (VSF) sistemoje teikiamų paraiškų terminai gali kisti, informacija pateikiama VSF interneto svetainėje

Procesas Dalyvaujantys studentai Pradžia Pabaiga Atsakingas padalinys1
PAVASARIO SEMESTRAS 2024-02-01 2024-08-31
Paraiškų teikimas doktorantų „Erasmus+“ studijoms ir praktikai užsienyje Trečiosios pakopos Visus metus iki einamojo mėnesio 10 d., išskyrus liepos, rugpjūčio ir gruodžio mėn.

TRD

 

Paraiškų teikimas Doktorantūros fondui ir Tarptautinių mokslo renginių fondui Trečiosios pakopos Visus metus iki einamojo mėnesio 10 d., išskyrus liepos, rugpjūčio ir gruodžio mėn. DM
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* paramai užsienio lietuviams gauti Visi 2024-01-20 2024-02-20 SRD
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ ir dvišalių mainų studijoms užsienyje rudens semestre Visi pirmosios ir antrosios pakopos, išskyrus baigiamojo kurso 2024-02-01 2024-02-25 TRD
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* tikslinei išmokai gauti Visi 2024-02-01 2024-03-16 SRD
Paraiškų teikimas vienkartinei socialinei stipendijai gauti Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2024-02-01 2024-08-31 SRD
Paraiškų teikimas dėl Neįgaliųjų reikalų departamento paramos Visi 2024-02-01 2024-08-31 SRD
Paraiškų teikimas dėl sumažinto mokesčio už apgyvendinimą bendrabutyje Visi 2024-02-01 2024-08-31 SRD
Universiteto talento stipendijų konkursas pavasario semestrui Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2024-02-09 2024-02-22 SRD
Erasmus+“ ir dvišalių mainų atrankos fakultetuose studijoms užsienyje rudens semestre Visi paraiškas pateikę pirmosios ir antrosios pakopos studentai 2024-02-26 2024-03-01 TRD
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje Visi iki 2024-03-01 TRD
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* Valstybės remiamai paskolai gauti Visi 2024-03-01 2024-03-20 SRD
Paraiškų teikimas „Baltech/Nordtek“ stipendijoms Visi iki 2024-03-15 TRD
Lietuvos mokslo tarybos konkursas doktorantams (parama 2024 m. II pusmečio akademinėms išvykoms) Trečiosios pakopos 2024-04-15 2024-05-15 DM
Mecenatų stipendijų konkursas rudens semestrui Visi 2024-04-20 2024-04-26 SRD
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje Visi iki 2024-06-01 TRD
Paraiškų teikimas „Baltech/Nordtek“ stipendijoms Visi iki 2024-06-15 TRD

 

1 Padalinių pavadinimų sutrumpinimai:

 • SRD – Studentų reikalų departamentas;
 • TRD – Tarptautinių ryšių departamentas;
 • DM – Doktorantūros mokykla.

2 Nurodomas studento kursas, kuriame jis studijuos nuo 2022-09-01.

* Valstybinio studijų fondo (VSF) sistemoje teikiamų paraiškų terminai gali kisti, informacija pateikiama VSF interneto svetainėje

 

Kontaktai

Ausma Minkauskaitė
Ausma Minkauskaitė

Socialinės gerovės koordinatorė

Studentų g. 50, Kaunas
tel. +370 (676) 92 702
e. p. ausma.minkauskaite@ktu.lt