Finansai

Universitetas Tau siūlo įvairių finansinių paramos ir skatinimo galimybių, skirtų tiek valstybės finansuojamų, tiek valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentams. Pasinaudok visomis Universiteto siūlomomis galimybėmis!

Kokias stipendijas galiu gauti?

Universiteto talento stipendijos skiriamos aktyviausiems studentams, pasiekusiems išskirtinių studijų, mokslo, meno rezultatų, užsiimantiems aktyvia popaskaitine veikla verslo, inovacijų, visuomeninės veiklos srityse, kurios garsina Universiteto vardą;

Universiteto talento stipendijų konkurse gali dalyvauti visi pirmos (išskyrus pirmo kurso studentus pirmą semestrą), antros pakopos, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų studentai.

Universiteto talento stipendijos dydis – 250 eurų per mėnesį. Iš viso per semestrą skiriamas paramos dydis – 1000 eurų

2021-2022 m.m. rudens semestro konkurso rezultatai

2021-2021 mokslo metais stipendijų konkursai organizuojami:
Rudens semestre | Rugsėjo 10-23 d.
Pavasario semestre | Vasario 11-24 d.
Dokumentai pasiekiami prisijungus prie Akademinės informacinės sistemos (AIS).

Informacija:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

Dokumentai (prie Office365 aplinkos gali prisijungti tik esami studentai, jei nesate studentas, bet domina ši informacija, kreipkitės el. paštu: klausk@ktu.lt)

​Gerų akademinių rezultatų pasiekusiems bei aktyviems Universiteto studentams teikiamos vardinės mecenatų (rėmėjų) ir įmonių stipendijos.

Mecenatų stipendijos skiriamos konkurso tvarka. Stipendijų skyrimo tvarką nustato jų steigimo sutartys, rėmėjų arba Universiteto rektoriaus patvirtinti nuostatai. Mecenatų stipendijų konkursas skelbiamas pavasarį ir rudenį.

Pateikiami dokumentai:

 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • motyvacinis laiškas (jei prašoma);
 • rekomendacija;
 • kiti dokumentai, patvirtinantys mokslinę ir visuomeninę veiklą.

Studentai pateikia dokumentus akademinėje informacinėje sistemoje.
Konkursai vyksta rudens bei pavasario semestro pabaigoje.​

Informacija:
Agnė Atkočiūnaitė
tel. +370 37 300 080
el. p. agne.atkociunaite@ktu.lt

Vienkartinės skatinamosios stipendijos skiriamos už aktyvią popaskaitinę veiklą – dalyvavimą studentiškų organizacijų, meno kolektyvų ar sporto rinktinių veikloje, savanoriavimą, Universiteto gerovės puoselėjimą ir pan.

Vienkartinės skatinamosios stipendijos dydis – iki 126 €. Rektoriaus vienkartinės skatinamosios stipendijos (už išskirtinę, Universiteto vardą garsinančią veiklą) – iki 336 €.

Informacija:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

Pirmosios ir antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentai gali gauti ir Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinę stipendiją, kuri skiriama talentingiems studentams, pasižymintiems studijose, mokslinėje ir (arba) meninėje veikloje. Kandidatus šiai stipendijai gauti atrenka aukštoji mokykla.

Kokią finansinę paramą galiu gauti?

Semestro studijų kaina gali būti sumažinta valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojančiam studentui, kuris atitinka Universitete nustatytus reikalavimus ir pateikia prašymą Universiteto Akademinėje informacinėje iki semestro 10 dienos. Norėdamas pretenduoti į studijų kainos sumažinimą, studentas turi būti turėti atitinkamą priėmimo konkursinį balą, neturėti akademinių skolų, būti pasiekęs puikų arba tipinį studijų pasiekimų lygmenį, turėti atitinkamą studijų vidurkį, neturėti akademinių ar drausminių nuobaudų, neturėti finansinių įsiskolinimų Universitetui, atitikti kitus Universitete nustatytus reikalavimus. Studijų kaina taip pat gali būti sumažinta studentui, kurio sunki ekonominė (socialinė) padėtis. Studijų įmokos lengvatos dydis priklauso nuo studento studijuojamos studijų programos kainos.

Informaciją apie galimybę pretenduoti į studijų kainos sumažinimą teikia fakultetų studijų centrai.

Socialinės stipendijos dydis – 273 Eur/mėn. Socialines stipendijas gali gauti studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis.

Informacija:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

Plačiau apie tai rasite VSF internetinėje svetainėje.

Studentams gali būti pritaikomas sumažintas mokestis už apgyvendinimą bendrabutyje. Speciali kaina gali būti nustatoma studentams, kurių yra sunki materialinė ar socialinė padėtis, kai gyvenamosios vietos mėnesio mokestis už apgyvendinimą bendrabutyje neviršija nustatytos ribos (96 Eur). Pritaikytą bendrabučio kambario vietos mėnesio mokestį nustato komisija. Prašymą iki kiekvieno mėnesio 20 d. (imtinai) galite teikti savo Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS).

Pateikiami dokumentai:
• prašymas;
• pažyma apie šeimos sudėtį;
• pažyma apie šeimai / asmeniui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas;
• kiti materialinę ir / ar socialinę studento padėtį patvirtinantys dokumentai.

Informacija:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

Studentai, kurie prioriteto tvarka nori gauti bendrabučio vietą ir bendrabučio kainos pritaikymą dėl sunkios socialinės ir finansinės situacijos, iki mėnesio 20 d. (imtinai) el. paštu klausk@ktu.lt arba Studentų g. 50-122, Kaunas turi pateikti prašymą bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes.

Pateikiami dokumentai:
prašymas;
• pažyma apie šeimos sudėtį;
• pažyma apie šeimai / asmeniui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas;
• kiti materialinę ir / ar socialinę asmens padėtį patvirtinantys dokumentai.

Informacija:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

Vienkartinės socialinės stipendijos skiriamos studentams, kurių materialinė padėtis sunki dėl:

• ligos;
• šeimos narių ligos ar mirties;
• stichinės nelaimės ar turto netekimo;
• kitais išskirtiniais atvejais.*

Stipendijos dydis – iki 800 €.

*Studentai, kurie prašo vienkartinės socialinės stipendijos dėl paskelbto karantino ir pasaulinės pandemijos patiriamų materialinių sunkumų, turi prašyme išsamiai nurodyti visas aplinkybes ir pateikti situaciją pagrindžiančius dokumentus.

Prašymai teikiami Akademinės informacinės sistemos (AIS) aplinkoje.

Informacija:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

Vienkartinė tikslinė stipendija skiriama už tikslingą Universitetą reprezentuojančią veiklą, siekiant padengti studento patiriamas išlaidas: dalyvavimą tarptautinėse ir (ar) nacionalinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose, olimpiadose, projektuose ar kito pobūdžio renginiuose; atstovavimą Universitetui tarptautiniuose ir (ar) nacionaliniuose sporto, meno ir (arba) visuomeninių organizacijų konkursuose, suvažiavimuose ar kito pobūdžio renginiuose ir socialinėse iniciatyvose.

Prašymai teikiami Akademinės informacinės sistemos (AIS) aplinkoje.

Vienkartinės tikslinės stipendijos dydis yra iki 30 BSI. Per vieną semestrą paskirtų vienkartinių tikslinių stipendijų dydis negali viršyti 60 BSI.

„Teltonika High-Tech Hill“ stipendijos

Pasirinkote inžinerijos ar informacinių technologijų studijų kryptį? Esate motyvuoti keisti pasaulį bei prisidėti prie naujų technologijų vystymo? Kandidatuokite į „Teltonika High-Tech Hill“ stipendijų programą ir gaukite metinę €3 000 stipendiją! Stipendija išmokama 10 mėnesių po 300 Eur/mėn. Pildykite paraišką: https://stipendija.teltonika.lt/

Studentai su negalia turi galimybę gauti šias paramas:

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Universiteto pritaikomumą negalią turintiems asmenims, kreipkitės kontaktais:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

* Paraiškas kartu su galiojančiu neįgaliojo pažymėjimu teikti el. paštu klausk@ktu.lt arba atnešti į Studentų g. 50-122, Kaunas

Valstybinis studijų fondas teikia paramą lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos (tiems, kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau kaip tris metus ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę) vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Informacija:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

Plačiau apie tai VSF internetinėje svetainėje.

Studento veikla, atitinkanti kriterijus, gali būti kofinansuojama iš Studijų prorektoriaus fondo, jei yra papildomas finansavimo šaltinis.

Studentas, norintis gauti kofinansavimą Universitetui reikšmingai veiklai iš studijų prorektoriaus administruojamo Studijų fondo, užpildo prašymą ir kreipiasi į fakulteto dekaną arba Studentų atstovybę.

 1. Kriterijai, kuriais remiantis suteikiamas kofinansavimas veiklai:
  • studentas yra pažangus, o paskutinio semestro pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 7;
  • studentą išleisti į išvyką argumentuotai rekomenduoja organizacijos vadovas / dekanas ar jo įgaliotas asmuo;
  • studentas pateikia argumentuotą prašomų išlaidų pagrindimą;
  • studentas vyksta į parodą / turnyrą / renginį pristatyti savo veiklą / pranešimą, atstovauti / reprezentuoti Universitetą regioniniu / valstybiniu / tarptautiniu lygiu;
  • dalyvavimas renginyje yra svarbus Universitetui, garsina Universiteto vardą ir stiprina įvaizdį.
 2. Atvejai, kurių Studijų fondas nefinansuoja:
  • vizitas susijęs tik su žinių gilinimu studijų programoje;
  • išvykęs studentas yra tik klausytojas;
  • kai vieno studento išvykai kofinansuoti reikėtų panaudoti daugiau nei pusę fondo metinių lėšų;
  • kai studentas vyksta į politinių pažiūrų formavimo išvyką ar šalis, keliančias pavojų studentui dėl politinės padėties.

Taisyklės

Informacija:
Kristina Skučienė
el. p. kristina.skuciene@ktu.lt
Tel. nr. +370 638 32 977

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus atlikusiems asmenims kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.

Studentai, atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigę bazinius karinius mokymus prieš pradėdami studijas ar studijų metu, siekiantys gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į aukštąją mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie atliktą karo tarnybą bei aukštajai mokyklai pateikti tai liudijančius dokumentus.

Valstybinio studijų fondo informacija

Kompensavimo karo tarnybą atlikusiems asmenims tvarka

Papildoma informacija:
Kristina Kaučikienė
el. p. kristina.kaucikiene@vsf.lt
Tel. nr. (8 5) 2629 626

Prašymai teikiami Akademinės informacinės sistemos (AIS) aplinkoje.

2021-2022 Rudens Semestro Finansinės paramos skyrimo kalendorius

Procesas  Pradžia Pabaiga
Rudens semestras
2021-09-01
2021-09-20
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* Valstybės remiamai paskolai gauti
2021-08-20
2022-01-31
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ ir dvišalių mainų studijoms užsienyje pavasario semestre
2021-08-23
2021-09-24
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* paramai užsienio lietuviams gauti
2021-08-26
2021-09-30
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje
iki 2021-09-01
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* tikslinei išmokai gauti
2021-09-01
2021-10-16
Universiteto talento stipendijų konkursas rudens semestrui
2021-09-10
2021-09-23
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* socialinei stipendijai gauti
2021-09-15
2021-10-10
„Erasmus+“ ir dvišalių mainų atrankos fakultetuose studijoms užsienyje pavasario semestre
2021-09-27
2021-09-30
Mecenatų stipendijų konkursas rudens semestrui
2021-11-18
2021-11-24
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje
iki 2021-12-01
Paraiškų teikimas vienkartinei socialinei stipendijai gauti
2021-09-01
2022-01-31
Paraiškų teikimas dėl Neįgaliųjų reikalų departamento paramos
2021-09-01
2022-01-31
Paraiškų teikimas dėl sumažinto mokesčio už apgyvendinimą bendrabutyje
2021-09-01
2022-01-31

*VSF sistemoje teikiamų paraiškų terminai gali kisti, informacija pateikiama Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje

2021-2022 Pavasario Semestro Finansinės paramos skyrimo kalendorius

Procesas  Pradžia Pabaiga
Pavasario semestras
2022-02-01
2022-08-31
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* Valstybės remiamai socialinei stipendijai gauti
2022-01-20
2022-02-20
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* paramai užsienio lietuviams gauti
2022-01-20
2022-02-20
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ ir dvišalių mainų studijoms užsienyje rudens semestre
2022-02-01
2022-02-20
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* tikslinei išmokai gauti
2022-02-01
2022-03-16
Universiteto talento stipendijų konkursas pavasario semestrui
2022-02-11
2022-02-24
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje
iki 2022-03-01
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* valstybės remiamai paskolai gauti
2022-03-01
2022-03-20
„Erasmus+“ ir dvišalių mainų atrankos fakultetuose studijoms užsienyje rudens semestre
2022-02-22
2022-02-28
Mecenatų stipendijų konkursas pavasario semestrui
2022-04-20
2022-04-26
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje
iki 2022-06-01
Paraiškų teikimas vienkartinei socialinei stipendijai gauti
2022-02-01
2022-08-31
Paraiškų teikimas dėl Neįgaliųjų reikalų departamento paramos
2022-02-01
2022-08-31
Paraiškų teikimas dėl sumažinto mokesčio už apgyvendinimą bendrabutyje
2022-02-01
2022-08-31

*VSF sistemoje teikiamų paraiškų terminai gali kisti, informacija pateikiama Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje