Finansai

Universitetas Tau siūlo įvairių finansinių paramos ir skatinimo galimybių. Pasinaudok visais Universiteto teikiamais privalumais

Kokias stipendijas galiu gauti?

Universiteto talento stipendijos skiriamos aktyviausiems studentams, pasiekusiems išskirtinių studijų, mokslo, meno rezultatų, užsiimantiems aktyvia popaskaitine veikla verslo, inovacijų, visuomeninės veiklos srityse, garsinančiose Universiteto vardą;

Universiteto talento stipendijų konkurse gali dalyvauti visi pirmos, antros pakopos, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų studentai, išskyrus pirmos pakopos pirmo kurso studentus pirmą semestrą.

Universiteto talento stipendijos dydis – 250 eurų per mėnesį. Iš viso per semestrą skiriamas paramos dydis – 1000 eurų

2018 metų pavasario semestro konkurso rezultatai

Daugiau informacijos:

tel. +370 37 300 327
el. p. klausk@ktu.lt

Nuorodos į dokumentus:

Office 365 (gali prisijungti tik esami studentai. Jei nesate studentas, bet domina ši informacija, kreipkitės klausk@ktu.lt)

​Gerų akademinių rezultatų pasiekusiems bei aktyviems Universiteto studentams teikiamos vardinės mecenatų (rėmėjų) ir įmonių stipendijos.

Mecenatų stipendijos skiriamos konkurso tvarka. Stipendijų skyrimo tvarką nustato jų steigimo sutartys, rėmėjų arba Universiteto rektoriaus patvirtinti nuostatai. Mecenatų stipendijų konkursas skelbiamas pavasarį ir rudenį.

Pateikiami dokumentai:

 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • motyvacinis laiškas (jei prašoma);
 • rekomendacija;
 • kiti dokumentai, patvirtinantys mokslinę ir visuomeninę veiklą.

Studentai pateikia dokumentus akademinėje informacinėje sistemoje.
Konkursai vyksta rudens, bei pavasario semestro pabaigoje.​

Informacija:

Agnė Atkočiūnaitė
tel. +370 37 300 080
el. p. agne.atkociunaite@ktu.lt

Nuorodos į dokumentus:

Office 365 (gali prisijungti tik esami studentai. Jei neesate studentas, bet domina ši informacija, kreipkitės klausk@ktu.lt)

Vienkartinės skatinamosios stipendijos skiriamos už aktyvią popaskaitinę veiklą – dalyvavimą studentiškų organizacijų, meno kolektyvų ar sporto rinktinių veikloje, savanoriavimą, Universiteto gerovės puoselėjimą ir pan.

Vienkartinės skatinamosios stipendijos dydis – iki 114 €. Rektoriaus vienkartinės skatinamosios stipendijos (už išskirtinę, Universiteto vardą garsinančią veiklą) – iki 304 €.

Daugiau informacijos:

tel. +370 37 300 327
el. p. klausk@ktu.lt

Kokią finansinę paramą galiu gauti?

Socialinės stipendijos dydis – 123,50 Eur per mėnesį. Socialines stipendijas gali gauti studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis.

Informacija:

tel. +370 37 300 327
el. p. klausk@ktu.lt

Plačiau apie tai rasite VSF internetinėje svetainėje

Studentams gali būti pritaikomas sumažintas mokestis už apgyvendinimą bendrabutyje. Speciali kaina gali būti nustatoma studentams, kurių yra sunki materialinė ar socialinė padėtis, kai gyvenamosios vietos mėnesio mokestis už apgyvendinimą bendrabutyje neviršija 80 Eur. Pritaikytą bendrabučio kambario vietos mėnesio mokestį nustato komisija. Prašymą iki kiekvieno mėnesio 20 d. (imtinai) galite teikti el. paštu klausk@ktu.lt arba atnešti į Studentų g. 50-167. Prie prašymo būtina pridėti dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes:

 • pažymą apie šeimos sudėtį;
 • pažymą apie šeimai / asmeniui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas;
 • kitus materialinę ir / ar socialinę studento padėtį patvirtinančius dokumentus.

Specialios kainos pritaikymo ir prioritetinių vietų skyrimo tvarkos aprašas>>

Informacija:

tel. +370 37 300 327
el. p. klausk@ktu.lt

Studentai, kurie prioriteto tvarka nori gauti bendrabučio vietą ir bendrabučio kainos pritaikymą dėl sunkios socialinės ir finansinės situacijos, iki mėnesio 20 d. (imtinai) el. paštu klausk@ktu.lt arba Studentų g. 50-167, Kaunas turi pateikti prašymą bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes:

 • pažymą apie šeimos sudėtį;
 • pažymą apie šeimai / asmeniui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas;
 • kitus materialinę ir / ar socialinę asmens padėtį patvirtinančius dokumentus.

Specialios kainos pritaikymo ir prioritetinių vietų skyrimo tvarkos aprašas>>

Informacija:

tel. +370 37 300 327
el. p. klausk@ktu.lt

Vienkartinės socialinės stipendijos skiriamos studentams, kurių materialinė padėtis sunki dėl:

 • ligos;
 • šeimos narių ligos ar mirties;
 • stichinės nelaimės ar turto netekimo;
 • kitais išskirtiniais atvejais.

Stipendijos dydis – iki 456€.

Prašymą galite teikti el. paštu arba atnešti į Studentų g. 50-167.

Informacija:

tel. +370 37 300 327
el. p. klausk@ktu.lt

Tarptautinių mokslo renginių fondo tikslas yra paremti Kauno technologijos universiteto studentų, dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą užsienyje ir tarptautinės mokslo bendruomenės kūrimą.

Fondas skiria paramą dalyvavimui tarptautinėse mokslo konferencijose, seminaruose, olimpiadose ir mokslo konkursuose. Fondo lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo tvarką reglamentuoja KTU tarptautinių mokslo renginių fondo nuostatai.

Kviečiame teikti paraiškas iki š.m. rugsėjo 11-22 d. trečiajam kvietimui tarptautinių mokslo renginių finansavimui gauti.

Fondo komisijos posėdis vyks 2017 m. spalio 2-6 d.
Komisijos pirmininkė – prof. Asta Pundzienė
Fondo sekretorė – Lina Vilčinskaitė

Dokumentai

 1. A-415 Paraiška dalyvavimo tarptautiniame mokslo renginyje finansavimui gauti
 2. Tarptautinio mokslo renginio dalyvio ataskaita
 3. Tarptautinių mokslo renginių fondo tarptautinio renginio dalyviui skirtų lėšų paskirties patikslinimas

 

Kontaktai:
Fondo sekretorė Lina Vilčinskaitė
K. Donelaičio g. 73-416
tel. 8 (37) 300 013
e. p. lina.vilcinskaite@ktu.lt

Studentai su negalia turi galimybę gauti šias paramas:

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Universiteto pritaikomumą negalią turintiems asmenims, kreipkitės kontaktais:

tel. +370 37 300 327
el. p. klausk@ktu.lt

* Paraiškas kartu su galiojančiu neįgaliojo pažymėjimu teikti el. paštu klausk@ktu.lt arba atnešti į Studentų g. 50-167, Kaunas

Valstybinis studijų fondas teikia paramą lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos (tiems, kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau kaip tris metus ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę) vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Informacija:

tel. +370 37 300 327
el. p. klausk@ktu.lt

Plačiau apie tai VSF internetinėje svetainėje

Studento veikla, atitinkanti kriterijus, gali būti kofinansuojama iš Studijų prorektoriaus fondo, jei yra papildomas finansavimo šaltinis.

Studentas, norintis gauti kofinansavimą Universitetui reikšmingai veiklai iš studijų prorektoriaus administruojamo Studijų fondo, užpildo prašymą ir kreipiasi į fakulteto dekaną arba Studentų atstovybę.

 1. Kriterijai, kuriais remiantis suteikiamas kofinansavimas veiklai:
  • studentas yra pažangus, o paskutinio semestro pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 7;
  • studentą išleisti į išvyką argumentuotai rekomenduoja organizacijos vadovas / dekanas ar jo įgaliotas asmuo;
  • studentas pateikia argumentuotą prašomų išlaidų pagrindimą;
  • studentas vyksta į parodą / turnyrą / renginį pristatyti savo veiklą / pranešimą, atstovauti / reprezentuoti Universitetą regioniniu / valstybiniu / tarptautiniu lygiu;
  • dalyvavimas renginyje yra svarbus Universitetui, garsina Universiteto vardą ir stiprina įvaizdį.
 2. Atvejai, kurių Studijų fondas nefinansuoja:
  • vizitas susijęs tik su žinių gilinimu studijų programoje;
  • išvykęs studentas yra tik klausytojas;
  • kai vieno studento išvykai kofinansuoti reikėtų panaudoti daugiau nei pusę fondo metinių lėšų;
  • kai studentas vyksta į politinių pažiūrų formavimo išvyką ar šalis, keliančias pavojų studentui dėl politinės padėties.

Taisyklės

Informacija:

Viktorija Liniova
el. p. viktorija.liniova@ktu.lt
Tel. nr. +370 672 71 426

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku