Studijų organizavimo ir vykdymo tvarka pavasario semestre

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO REKTORIAUS
ĮSAKYMAS
DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO 2021–2022 M. M. PAVASARIO SEMESTRO STUDIJŲ ORGANIZAVIMO
2021 m. gruodžio 15 d. Nr. A-512
Kaunas

Vadovaudamasis aktualia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ redakcija, aktualia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ redakcija ir siekdamas užtikrinti sklandų Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) 2021–2022 m. m. pavasario semestro studijų organizavimą:

1. Nustatau, kad Universiteto studijų modulių akademiniai užsiėmimai 2021–2022 m. m. pavasario semestre vykdomi kontaktiniu būdu, kai akademiniai užsiėmimai vykdomi Universiteto patalpose, dėstytojui ir studentams dalyvaujant kontaktiniu būdu. Išimtiniais, šiame įsakyme nurodytais atvejais, akademiniai užsiėmimai gali būti vykdomi nuotoliniu būdu, kai akademiniai užsiėmimai vykdomi Universiteto virtualaus mokymosi erdvėje, dėstytojui ir studentams dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu būdu. 2021–2022 m. m. pavasario semestro akademiniai užsiėmimai organizuojami pagal šią tvarką:

1.1. paskaitos, kuriose pagal studijų modulį pasirinkusių studentų skaičių paskaitos studentų sraute planuojama iki 50 (imtinai) studentų, vykdomos kontaktiniu būdu;
1.2. paskaitos, kuriose pagal studijų modulį pasirinkusių studentų skaičių paskaitos studentų sraute planuojama daugiau nei 50 studentų, vykdomos kontaktiniu būdu, išimtiniais atvejais gali būti vykdomos nuotoliniu būdu;
1.3. pratybos, laboratoriniai darbai ir konsultaciniai seminarai vykdomi kontaktiniu būdu. Išimtiniais atvejais, konsultaciniai seminarai gali būti vykdomi nuotoliniu būdu;
1.4. atsiskaitymai vykdomi kontaktiniu būdu, išskyrus tarpinius studijų modulio atsiskaitymus, kurie išimtiniais, šio įsakymo 1.2–1.3 papunkčiuose nustatytais atvejais vykdomi akademinių užsiėmimų metu nuotoliniu būdu;
1.5. baigiamųjų projektų vieši gynimai vykdomi kontaktiniu būdu;
1.6. šio įsakymo 1.1–1.3 papunkčiuose nurodyti reikalavimai netaikomi studijų programų moduliams, kurių vykdymo būdas pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 metais taisykles, patvirtintas Universiteto senato 2020 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. V3-S-32 „Dėl Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 metais taisyklių patvirtinimo“, numatytas mišrus arba nuotolinis. Šių studijų programų moduliai vykdomi pagal Universiteto studijų prorektoriaus 2021 m. gegužės 26 d. potvarkyje Nr. PP-66 „Dėl studentų priėmimui 2021 m. teikiamų studijų programų vykdymo mišriu ir nuotoliniu būdu“ numatytus reikalavimus;
1.7. rekomenduojama vienos dienos arba pusdienio (iki pietų ir po pietų) visus akademinius užsiėmimus studentams planuoti vienu būdu – kontaktiniu arba nuotoliniu. Jei vieną dieną arba pusdienį vykdomi užsiėmimai mišriu būdu (kontaktiniu ir nuotoliniu), turi būti užtikrinamas bent 1 valandos laikas tarp skirtingu būdu vykdomų akademinių užsiėmimų;
1.8. išimtys, nustatytos šio įsakymo 1.2–1.3 papunkčiuose, turi būti suderintos su fakulteto studijų prodekanu ir studijų programų vadovu bei patvirtintos dekano potvarkiu.

2. Nurodau, kad studentams – užsienio šalių piliečiams, nuo 2022 m. vasario 1 d. priimtiems studijuoti pagal studijų programą arba dalinėse studijose ir dėl force majeure aplinkybių (pvz., dėl vizų gavimo procedūrų ir pan.) negalintiems atvykti studijuoti kontaktiniu būdu, sudaromos sąlygos iki 2021–2022 m. m. pavasario semestro 8 savaitės pabaigos visus studijų modulius studijuoti nuotoliniu būdu, savarankiškai, konsultuojantis su dėstytojais nuotoliniu būdu. Užsienio studentai Tarptautinių ryšių departamentui turi pateikti dokumentus, pagrindžiančius force majeure aplinkybes ir gauti Tarptautinių ryšių departamento patvirtinimą dėl tokių aplinkybių egzistavimo. Force majeure aplinkybėms užsitęsus, jei fakultete nėra galimybės užtikrinti tolesnio studijų vykdymo nuotoliniu būdu, užsienio studentams pasiūloma pertraukti studijas iki kito semestro pradžios.

3. Nustatau, kad studentas:
3.1. kuriam nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), privalo apie tai nedelsdamas elektroniniu paštu arba telefonu informuoti fakulteto, kuriame studijuoja, studijų centrą. Studijų centro darbuotojas apie nustatytus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejus elektroniniu paštu nedelsdamas informuoja Studentų reikalų departamento direktorę (el. p. kristina.skuciene@ktu.lt);
3.2. sergantis COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), arba įtariamas, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), turi saviizoliuotis pagal aktualią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos patalpose taisyklių patvirtinimo“ redakciją. Jei studentui būtina saviizoliacija, apie tai jis privalo nedelsdamas informuoti fakulteto, kuriame studijuoja, studijų centrą. Studentas negali atvykti į Universitetą iki tol, kol pasibaigs saviizoliacijos laikotarpis.
Punkto pakeitimai:
Nr. A-34, 2022-01-26
Nr. A-45, 2022-02-04
Nr. A-81, 2022-02-28

4. Įpareigoju:
4.1. dėstytojus privalomai žymėti studentų lankomumą akademiniuose užsiėmimuose, kad atsiradus poreikiui, būtų galima identifikuoti sąlytį su sergančiaisiais COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusius asmenis (dėstytojas turi pateikti užsiėmimuose dalyvavusių studentų sąrašus);
4.2. studentus ir dėstytojus laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų, tarp kurių: reikalavimas dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, o neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės medicininių veido kaukių ar respiratorių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, dėvėti veido skydelį; Universitete rekomenduojama dėvėti respiratorius; taip pat reikalavimas nedelsiant pasišalinti iš užsiėmimų vykdymo vietos, pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiams, ir rekomendacija pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos);
Punkto pakeitimai:
Nr. A-34, 2022-01-26
4.3. fakultetų dekanus užtikrinti, kad:
4.3.1. studijos fakulteto patalpose būtų vykdomos pagal valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinas sąlygas;
4.3.2. fakultete būtų paruoštos patalpos, iš kurių dėstytojai galėtų transliuoti akademinius užsiėmimus nuotoliniu būdu, bei patalpos, kuriose, esant poreikiui (dėl studijų tvarkaraščio, dėl galimybės mokytis iš savo gyvenamosios vietos neturėjimo ir pan.), studentai galėtų studijuoti nuotoliniu būdu;
4.4. studijų prorektorių vykdyti šio įsakymo vykdymo kontrolę.

5. Nustatau, kad šis įsakymas galioja nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. (2021–2022 m. m. pavasario semestro metu). Šiuo įsakymu patvirtinta 2021–2022 m. m. pavasario semestro studijų organizavimo tvarka gali būti pakeista ar pripažinta netekusia galios atskiru Universiteto rektoriaus įsakymu, atsižvelgiant į aktualius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

6. Pavedu:
6.1. Dokumentų valdymo skyriui įsakymą elektroniniu paštu išsiųsti Universiteto darbuotojams;
6.2. Studentų reikalų departamentui įsakymą elektroniniu paštu išsiųsti Universiteto studentams.

 

Rektorius Eugenijus Valatka

 

ĮSAKYMAS
DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO REKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. A-512 „DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO 2021–2022 M. M. PAVASARIO SEMESTRO STUDIJŲ ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

2022 m. balandžio 4 d. Nr. A-125
Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. Nr. V-674 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo“:

1. Pakeičiu Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) rektoriaus 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A-512 „Dėl Kauno technologijos universiteto 2021–2022 m. m. pavasario semestro studijų organizavimo“ 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.2. studentus ir dėstytojus laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų, tarp kurių: rekomendacija uždarose patalpose dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, ypač jei nepavyksta išlaikyti saugaus atstumo ar didesnio žmonių susibūrimo atveju, taip pat reikalavimas nedelsiant pasišalinti iš užsiėmimų vykdymo vietos, pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiams, ir rekomendacija pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos);“.

2. Pavedu:
2.1. Dokumentų valdymo skyriui įsakymą elektroniniu paštu išsiųsti Universiteto darbuotojams;
2.2. Studentų reikalų departamentui įsakymą elektroniniu paštu išsiųsti Universiteto studentams.

Rektorius Eugenijus Valatka